باکتری های سیگار

باکتريهای سيگار مشکل سازند

4.4/5 - (10 امتیاز)

باکتريهای سيگار

باکتريهای سيگار بیش از صد نوع هستند. از جمله آنهايي که سبب بيماري در انسانها مي گردند. باکتريهای سیگار مي توانند در ابتلا به عفونتهاي تنفسي وريوي نقش داشته باشند. اغلب پژوهشگران بر روي اثر مواد شيميايي موجود در سيگارها و بخصوص آنهايي که در زمان سوختن تنباکو توليد مي شوند، تمرکز نموده اند. اما يک بررسي جديد که به تازگي در مجله Environmental Health Perspectives چاپ شده است، يک تصوير کامل از باکتريهاي موجود در تنباکو ترسيم کرده و خاطر نشان نموده است اين باکتريها نيز مي توانند يکي از منابع بالقوه در ايجاد عفونت و بيماري باشند.

سيگار کشيدن به تمام اندامهاي بدن آسيب مي رساند. مواد شيميايي و فلزات سنگين موجود در سيگارها مسئول ايجاد بيماريهايي مانند سرطان ريه و انسداد مزمن مجاري تنفسي (COPD) مي باشند. در اين بررسي نيز مشخص شد که سيگار کشيدن مي تواند يک عامل خطربراي بيماريهاي تنفسي مانندسرماخوردگي، آنفلونزا، آسم، پنوموني باکتريايي و بيماري بينابيني ريوي باشد.

افراد سيگاری باکتريهاي زنده را وارد ريه های خود مي کنند

از آنجا که 1/2 ميليارد نفرسيگاري بالاي 15 سال در دنيا وجود دارد. بررسي تنوع باکتريهاي موجود در تنباکوها حياتي است. براي توليد سيگار برگهاي سبز تنباکو که حاوي باکتريهاي کمي هستند، تحت شرايطي تخمير مي گردند که براي رشد باکتريها مناسب مي باشد. در نتيجه به جاي حذف باکتريها در طول روند تخمير، سبب افزايش تعداد آنها به حدود يک ميليون باکتري در هر سيگار مي گردد. اين باکتريها زنده و قادر به توليد مثل مي باشند. مطلب مشخص شده، اين است که افراد سيگاري باکتريهاي زنده را وارد ريه هاي خود مي کنند، محيطي که در افراد سالم عاري از هرگونه باکتري مي باشد و اين مي تواند سبب بروز بيماريهايي مانند COPD و يا التهاب گردد که با ايجاد تومورهاي ريوي مرتبط هستند. حتي باکتريهاي مرده نيز به دليل توانايي ايجاد اندوتوکسين مي توانند سلولها را تحريک نمايند و سبب التهاب گردند.

نگراني موجود اين است که شايد مواد شيميايی و باکتريها در کنار یکديگر بدخيم شدن سلولهای سرطاني را سرعت بخشند. البته اظهارنظر در مورد نقش باکتريهای سیگار در مبتلا نمودن انسانها به بيماريهاي ريوي هنوز زود است. این امر مستلزم بررسی های بيشتر است.

Leave a Comment