سيگارها حاوی صدها نوع مختلف از باکتريها مي باشند. از جمله آنهايي که سبب بيماري در انسانها مي گردند. باکتريهای سیگار مي توانند در ابتلا به عفونتهاي تنفسي وريوي نقش داشته باشند. اغلب پژوهشگران بر روي اثر مواد شيميايي موجود در سيگارها و بخصوص آنهايي که در زمان سوختن تنباکو توليد مي شوند، تمرکز نموده اند.

يکي از بدترين نوع تخريب ها فرآيندي است که کربونيلاسيون پروتئين ناميده مي شود . در اين فرآيند راديکال اکسيژن به پيوند کربن – هيدروژن در يک پروتئين حمله مي کند .اين رويداد با بروز بدترين بيماريهاي دوران پيري يعني آلزايمر پارکينسون ،سرطان نارسايي مزمن کليه و ديابت مرتبط است. اهداف مهم ديگر راديکالهاي اکسيژن را DNA و اسيدهاي چرب موجود در غشاي سلولي تشکيل مي دهند .