دو مورد از مهمترین فراورده های مراقبت از پوست در درماتولوژی، پاک کننده ها و مرطوب کننده ها هستند. پاک کننده ها شامل صابون های قلیایی و مواد شوینده سنتتیک (Syndet) می شوند که آسیب کمتری بر طبقه شاخی پوست دارند. خشکی و تحریک پوستی کمتر پوست ایجاد شده با سیندت ها مربوط به کاهش تمایل آنها به علت توانایی کمتر آنها در دناتوره کردن پروتئین های طبقه شاخی است.