دکتر مرتضی شفقی خالکی در حال حاضر مدیر عامل شرکت آراس طب می باشند.