دکتر مرتضی شفقی خالکی در حال حاضر مدیر تحقیق و توسعه کارخانه صنایع آرایشی و بهداشتی اریس می باشند.