يکي از بدترين نوع تخريب ها فرآيندي است که کربونيلاسيون پروتئين ناميده مي شود . در اين فرآيند راديکال اکسيژن به پيوند کربن – هيدروژن در يک پروتئين حمله مي کند .اين رويداد با بروز بدترين بيماريهاي دوران پيري يعني آلزايمر پارکينسون ،سرطان نارسايي مزمن کليه و ديابت مرتبط است. اهداف مهم ديگر راديکالهاي اکسيژن را DNA و اسيدهاي چرب موجود در غشاي سلولي تشکيل مي دهند .