ريچارد فاينمن طي يك سخنراني در همايش جامعه فيزيك آمريكا در سال 1959 در مؤسسه تكنولوژي (فن آوري) كاليفرنيا، اولين ايده ها در مورد، فن آوري نانو را مطرح كرد: «آنچه من مي خواهم به شما بگويم» مسأله دستكاري و كنترل اشياء در مقياس كوچك است. ترديدي وجود ندارد كه در نوك يك سوزن آن قدر جا هست كه بتوان تمام دايره المعارف بريتانيكا را در آن جا داد.»

نقاط کوانتومي، نانو کريستال هايي با ابعاد 2 تا 10 نانومتر هستند که در اثر تحريک شدن با نور، ايجاد فلورسانس کرده و از خود نور ساطع مي کنند. نقاط کوانتومي در دسته نيم رساناها قرار مي گيرند. اهميت نيم رساناها در اين است که رسانايي الکتريکي اين مواد را مي توان با محرک هاي خارجي مانند ميدان الکتريکي يا تابش نور تغيير داد، تا حدي که از نارسانا به رسانا تبديل شوند و مانند يک کليد عمل کنند.

فن آوری نانو به شكلی گسترده در بخش های مختلف پزشكی، شامل تصويربرداری، دارورسانی هدف دار، سيستم های ژن درمانی و درون كاشت هاي مصنوعی مورد تحقيق قرار گرفته است و پيشرفت های بزرگی نيز در اين زمينه حاصل شده است. با اين حال هنوز راه درازی تا كاربردی شدن اين بخش و استفاده گسترده از آنها در زمينه پزشكی باقی مانده ً است.