ریچارد فاینمن طی یک سخنرانی در همایش جامعه فیزیک آمریکا در سال ۱۹۵۹ در مؤسسه تکنولوژی (فن آوری) کالیفرنیا، اولین ایده ها در مورد، فن آوری نانو را مطرح کرد: «آنچه من می خواهم به شما بگویم» مسأله دستکاری و کنترل اشیاء در مقیاس کوچک است. تردیدی وجود ندارد که در نوک یک سوزن آن قدر جا هست که بتوان تمام دایره المعارف بریتانیکا را در آن جا داد.»

نقاط کوانتومی، نانو کریستال هایی با ابعاد ۲ تا ۱۰ نانومتر هستند که در اثر تحریک شدن با نور، ایجاد فلورسانس کرده و از خود نور ساطع می کنند. نقاط کوانتومی در دسته نیم رساناها قرار می گیرند. اهمیت نیم رساناها در این است که رسانایی الکتریکی این مواد را می توان با محرک های خارجی مانند میدان الکتریکی یا تابش نور تغییر داد، تا حدی که از نارسانا به رسانا تبدیل شوند و مانند یک کلید عمل کنند.

فن آوری نانو به شکلی گسترده در بخش های مختلف پزشکی، شامل تصویربرداری، دارورسانی هدف دار، سیستم های ژن درمانی و درون کاشت های مصنوعی مورد تحقیق قرار گرفته است و پیشرفت های بزرگی نیز در این زمینه حاصل شده است. با این حال هنوز راه درازی تا کاربردی شدن این بخش و استفاده گسترده از آنها در زمینه پزشکی باقی مانده ً است.