فرمولاسیون مواد آرایشی و بهداشتی نقش مهمی در اثربخشی آنها دارد. برای تضمین کیفیت محصول، خصوصیات زیادی  از جمله پایداری شیمیایی و فیزیکی،  یکنواختی در دز دارو، مطلوب بودن برای استفاده کنندگان مورد نیاز است.