user icon

دانش دکتر شفقی در داروسازی و به ویژه در مورد داروهای پوست و مو بین داروسازان ایران بی نظیر است. سال هاست برای بیماران این مرکز از محصولات تولیدی و مشاوره های درمانی ایشان استفاده کرده ایم و نتایج هم بسیار عالی بوده است.