Whitonyl

لک های پوستی قهوه ای رنگ و لک های ناشی از پیری در نتیجه قرار گرفتن طولانی مدت در معرض نور خورشید ایجاد می شوند، این اختلالات رنگدانه ای در دست ها، صورت و بازوها ایجاد شده وابسته به سن محسوب می شوند.

Whitonyl® محصول شرکت Silab فرانسه، یک درمان بیولوژیک برای حذف انواع لک های پوستی است که از عصاره جلبک قرمز پالماریا پالماتا (Palmaria palmata) به دست می آید. این عصاره الیگوساکاریدی غنی از زایلوز و گالاکتوز است. Whitonyl® در مراحل مختلف رنگدانه سازی پوست شامل سنتز ملانین (ملانوژنز)، انتقال ملانین ها به کراتینوسیت ها و رنگدانه سازی وابسته به اشعه UV مداخله کرده و بنابراین یک درمان چند جانبه و کامل برای رفع انواع لک های پوستی را ایجاد می کند.

Whitonyl® با مکانیسم های زیر به رفع لک ها و جلوگیری از تشکیل و عود آنها کمک می کند:

  • با مهار فعالیت آنزیم تیروزیناز (مهمترین آنزیم در آبشار تولید ملانین) فرایند ملانوژنز را محدود کرده و مقدار ملانین سنتز شده را کاهش می‌دهد.
  • سنتز کمپلکس پروتئینی Rab27 و ملانوفیلین را کاهش داده و از انتقال ملانوزوم ها به کراتینوسیت ها جلوگیری می کند.
  • سنتز فاکتور سلول بنیادی (SCF) را مهار کرده و پیگمانتاسیون القا شده توسط نور را کنترل می‌کند.

مطالعات in vivo توانایی Whitonyl® در حذف رنگدانه های پوستی در هر دو نوع پوست آسیایی و قفقازی را اثبات می کند. در مطالعات بالینی Whitonyl® در مقایسه با دارونما مشخص شد که این محصولات حاوی Whitonyl®  منجر به روشن شدن لکه های ناشی از پیری و کاهش چشمگیر سطح متوسط لک ها می شود و به طور موثر لک های قهو ه ای ناشی از افزایش سن و نور آفتاب را کمرنگ کرده و رنگ چهره را کاملا یکنواخت می کند.

مطالعات In vitro

در مطالعات بررسی و تعیین اثر  Whitonyl® بر فعالیت آنزیم تیروزیناز و مقدار ملانین سنتز شده، روی کشت سلول های ملانوسیت B16F1، نشان داده شد که این محصول فعالیت آنزیم تیروزیناز را تا 27 درصد و میزان ملانین سنتز شده را تا 52 درصد کاهش می دهد.

در مطالعه ارزیابی عملکرد Whitonyl® بر انتقال ملانوزوم ها نشان داده شد که میزان سنتز Rab27a و ملانوفیلین تا به ترتیب 31% و 35% کاهش می یابد.

effect of Whitonyl

در مطالعه ای دیگر فعالیت Whitonyl® در کاهش فعالیت فاکتور سلولی (SCF)،  مورد ارزیابی قرار گرفت. فعایت SCF بعد از قرار گرفتن در معرض نور UVB به شدت افزایش می یابد. مشخص شد Whitonyl® سنتز SCF را تا 81% کاهش می دهد و بنابراین می تواند از پیگمانتاسیون وابسته نور جلوگیری کند.

مطالعات بالینی

نشان داده شده است که بعد از مصرف محصولات حاوی Whitonyl®  به مدت 28 و 56 روز، پارامتر L (شفافیت پوست) افزایش، پارامتر B ( رنگدانه سازی ملانین زرد) کاهش و پارامتر ITA (که با افزایش هرچه بیشتر آن رنگ پوست روشنتر می شود) نیز افزایش می یابد. لک های ناشی از پیری تعدادشان کمتر و پوست روشن تر می شود. این اثرات در 76% داوطلبان مشاهده شده است. به علاوه کاهش بارزی در میزان سطح متوسط لک ها در 58% داوطلبان مشاهده شده است.

 

depigmenting effect of whitonyl

در یک مطالعه بالینی، داوطلبان محصول حاوی Whitonyl® را به مدت 8 هفته و به صورت دو بار در روز مصرف کردند، در پایان مطالعه داوطلباناظهار داشتند که محصول حاوی Whitonyl®  بسیار موثرتر از نمونه های دارونما است. به عقیده داوطلبان توانایی Whitonyl®  در روشن کردن رنگ لک های ناشی از آفتاب و افزایش سن و یکنواخت کردن رنگ پوست پس از درمان قابل توجه است.